PRIVACYSTATEMENT Esther Damsma Systeemtherapie

Esther Damsma Systeemtherapie, gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61507814, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Esther Damsma met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Esther Damsma persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;

b. bezoekers aan de praktijk van Esther Damsma;
c. bezoekers van website www.estherdamsma-gezinstherapie.nl;

d. deelnemers aan bijeenkomsten van Esther Damsma;
e. sollicitanten;
f. alle overige personen die met Esther Damsma contact opnemen of van wie Esther Damsma

persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Esther Damsma verwerkt persoonsgegevens die:

  1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, ofdigitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens ofandere persoonsgegevens;
  2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners ofverwijzers;
  3. video-opnames tijdens sessies, toepassingen voor e-health.

3. Doeleinden verwerking

Esther Damsma verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
  2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar eenbetrokkene zelf om heeft gevraagd;
  3. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond

Esther Damsma verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder

dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming

vóór de intrekking;

  1. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
  2. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij tehouden of het BSN te registreren;
  3. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen vooreen bijeenkomst.

5. Verwerkers

Esther Damsma kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Esther Damsma persoonsgegevens verwerken. Esther Damsma sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Esther Damsma deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Esther Damsma deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

Esther Damsma geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Esther Damsma ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens

Esther Damsma bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Esther Damsma hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
e. bezoekers van de website: alleen bij invullen contactformulier, dan geldt vervolgens a. en/of b. Indien niet tot behandeling wordt overgegaan: 1 jaar.

9. Website

De website(s) van Esther Damsma Systeemtherapie maakt/maken alleen gebruik van functionele cookies en er wordt geen gebruik gemaakt van trackers.

10. Wijzigingen privacystatement

Esther Damsma kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Esther Damsma gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

11. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Esther Damsma te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Esther Damsma door een e-mailbericht te sturen naar esther@edgt.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Esther Damsma persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Esther Damsma door een e-mailbericht te sturen naar esther@edgt.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).