Verwijzing

Aanmelden kan met of zonder verwijzing van een huisarts, specialist of generalist van de gemeente.

Gespreksduur

Zowel een kennismakingsgesprek als een behandelgesprek duurt ongeveer 60 minuten (individueel) of 75 minuten (gezin). In overleg kan een afwijkende gespreksduur worden afgesproken.
Gesprekken m.b.t. opvoedondersteuning duren ongeveer 60 minuten. Deze gesprekken kunnen in overleg worden aangevuld met gezinsobservaties van 30-90 minuten.

Afzeggen/verzetten van afspraken

Als je verhinderd bent of de afspraak wilt wijzigen, is het fijn als je dit zo snel mogelijk laat weten, bij voorkeur uiterlijk 24 uur van te voren. Dit kan telefonisch (een voicemailbericht inspreken is voldoende), of via het versturen van een e-mail, SMS of WhatsApp bericht. Zeg je korter van te voren af, dan wordt de gereserveerde tijd bij jou in rekening gebracht, tenzij er sprake is van een overmachtssituatie (zoals ziekte). Bij een “no-show” (als je de afspraak niet nakomt en ook niets hebt laten weten) wordt de gereserveerde tijd bij jou in rekening gebracht.

Privacy en Geheimhouding

Als gedragswetenschapper en systeemtherapeut heb ik geheimhoudingsplicht (= beroepsgeheim). Onze gesprekken zijn vertrouwelijk. Tenzij je mij uitdrukkelijk toestemming geeft, deel ik hetgeen je tegen mij vertelt niet met anderen.
De enige wetmatige uitzondering op deze regel is als er sprake is van (een vermoeden van) (zeer dreigend) gevaar. In dat geval ben ik verplicht een melding te maken bij de daarvoor bevoegde instanties.
Het kan zijn dat ik je vraagstelling bespreek tijdens een intercollegiaal overleg (intervisie, supervisie). Daarbij deel ik echter nooit je persoonsgegevens.

Dossiervorming

Aan het begin van de behandeling wordt een behandelovereenkomst opgesteld. Van de behandeling wordt een dossier bijgehouden. Daarin maak ik aantekeningen over het verloop van de behandeling. Je hebt recht op inzage in je dossier. Op jouw verzoek kan ik aan het einde van de behandeling een evaluatieverslag schrijven. De vergoeding hiervoor bedraagt € 85,-
De wettelijke bewaartermijn voor het dossier bedraagt 15 jaar, gerekend vanaf het tijdstip waarop de behandeling wordt afgesloten.

NB: van een Goed Gesprek worden geen aantekeningen gemaakt en wordt geen dossier bijgehouden.

Klachten

Wanneer je, ondanks mijn inspanningen om je zo adequaat mogelijk te helpen, klachten hebt over de behandeling, dan wil ik je vragen om dat met mij te bespreken. Ik ga ervan uit dat we samen tot een oplossing komen. Mocht dat niet lukken, dan kun je een beroep doen op de klachtenprocedure van de NVPA. Ik ben aangesloten bij P3NL, die zorgdraagt voor de klachten- en geschillenregeling.

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder mijn beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald.

Kosten en betaling

Als je een beschikking hebt van jouw gemeente, dan stuur ik de factuur rechtstreeks naar de gemeente, mits ik een contract heb met de betreffende gemeente.

In alle andere gevallen krijg je van mij na ieder gesprek de factuur. Ik verzoek je om die binnen 14 dagen te voldoen. Heb ik na 14 dagen geen betaling ontvangen, dan krijg je van mij een herinnering. Als de betaling na 28 dagen (gerekend vanaf de factuurdatum) nog niet binnen is, dan volgt een aanmaning. Bij een aanmaning worden administratiekosten in rekening gebracht en worden eventuele afspraken die er gepland staan, geannuleerd tot de betaling binnen is.

De kosten voor systeemtherapie en opvoedondersteuning worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Wel wordt er vaak een (gedeeltelijke) vergoeding geboden vanuit de aanvullende verzekering van de zorgverzekering. De zorg valt dan onder psychosociale of alternatieve zorg. De rekening dien je zelf in bij je zorgverzekeraar. Het al dan niet recht hebben op een vergoeding van de zorgverzekeraar ontslaat je niet van de plicht de rekening binnen de gestelde termijn aan mij te voldoen.